Dusikanterne

Foreningen Dusses Venner er støttefond for Dusika – Hovedstadsregionens Ungdomssymfoniorkester. Nærværende vedtægter er gældende d.d.:

Vedtægter for foreningen DUSIKANTERNE 

§1: Navn

Foreningens navn er DUSIKANTERNE.

DUSIKANTERNE er hjemmehørende i Hovedstadsregionen.

§2: Formål

DUSIKANTERNE har til formål at støtte DUSIKA – De Unges Symfoniorkester I Region Hovedstaden til at give unge i Københavns Amt musikalske og sociale oplevelser for livet. Dette gøres ved at støtte orkestrets aktiviteter, der indebærer orkesterprøver, gruppeprøver, øveweekends, koncerter og koncertrejser, samt et rigt socialt liv i og omkring orkestret.

§3: Medlemskab

Alle med interesse i foreningen DUSIKANTERNE formål kan melde sig ind.
Medlemskab tegnes for 1 år ad gangen. Kontingentets størrelse sat betalingstidspunkt fastsættes af orkesterrådet.

Udmeldelse af DUSIKANTERNE sker til koordinator pr.1/8 med minimum 2 mdr. varsel.

Der skelnes mellem aktive og passive medlemmer. Til aktive medlemmer hører alle der spiller i DUSIKA – De Unges Symfoniorkester I Region Hovedstaden. Medlemmer der ikke spiller i DUSIKA regnes som passive medlemmer.

For aktivt medlemskab af DUSIKANTERNE gælder følgende: Efter samtale med koordinator indstilles man til en gensidig prøvetid på 3 mdr. I løbet af prøvetiden vurderes det om man besidder et tilstrækkeligt teknisk og musikalsk niveau. Denne vurdering foretages af orkesterrådet, koordinator og dirigent i samarbejde.

§4: Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling (GF) afholdes hvert år i september eller oktober. Den ordinære GF skal skriftligt indkaldes med minimum 21 dages varsel. Hvis en ekstraordinær GF er nødvendig skal en sådan skriftlig indkaldes med minimum 21 dages varsel. Såfremt dette ikke overholdes er GF ugyldig.

Indkomne forslag skal være orkesterrådet skriftligt i hænde senest 14 dage før GF.
Referat for lovligt afholdt GF skal være medlemmerne i hænde senest 8 dage efter GF.

Dagsorden ved ordinær GF skal indeholde flg. punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Konstatering om GF er lovligt indkaldt
  4. Orkesterrådets årsberetning
  5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget
  6. Indkomne forslag
  7. Gennemgang af fremtidsplaner
  8. Fastsættelse af kontingent
  9. Valg af formand, orkesterråd og revisor
  10. Evt.

Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Alle medlemmer af foreningen har stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Et enigt orkesterråd eller minimum halvdelen af medlemmerne kan indkalde til ekstraordinær GF.

§5: Orkesterrådet

DUSIKANTERNE’s bestyrelse hedder Orkesterrådet.
Orkesterrådet er det forum hvor problemer, idéer, repertoire, koncertplaner m.m. kan diskuteres.
Orkesterrådet er desuden ansvarlig for at hjælpe koordinator med at løse forskellige praktiske opgaver.

Orkesterrådet har en repræsentant i DUSIKA’s bestyrelse, hvis opgave det er at varetage musikernes interesser.
Orkesterrådet vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen, og består af 1 formand – der vælges ved særskilt valghandling – og 4 ordinære medlemmer samt 2 suppleanter. Alle vælges blandt DUSIKA’s medlemmer.

Orkesterrådet, på nær formand, konstituerer sig selv. Der vælges en næstformand, en kasserer, en nodearkivar og en transportansvarlig.
Rådet mødes jævnligt og indkaldes af formanden eller mindst 3 rådsmedlemmer med mindst 1 uges varsel. Til møderne vælges en sekretær, der sørger for, at der tages referat af møderne og at referaterne bliver tilgængelige for resten af orkestrets medlemmer.
Ved formandens fravær overtager næstformanden formandsposten.

Ethvert medlem af DUSIKANTERNE er berettiget til at få en sag på dagsordenen til orkesterrådsmøderne.

Orkesterrådets beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Afstemning kan ske skriftligt hvis mindst et medlem kræver det. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Orkestrets dirigent og koordinator kan deltage i rådets møder uden stemmeret.

Formanden og et bestyrelsesmedlem tegner orkesterrådet i fællesskab. De kan i fællesskab meddele prokura, herunder bank- og postfuldmagter o.lign.

§6: Regnskab

Orkesterrådet er ansvarlig for, at der føres et selvstændigt regnskab.

Foreningens regnskabsår følger skoleåret. Det samlede regnskab skal gennemgås og godkendes af den på GF valgte revisor.

§7: Vedtægtsændringer og opløsning

Foreningens vedtægter kan kun ændres på GF med mindst 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede. Foreningen kan kun opløses af en ekstraordinær GF indkaldt med dette ene punkt på dagsordenen, og opløsningen kan kun vedtages med mindst ¾ flertal af de fremmødte stemmeberettigede. Ved opløsning af foreningen skal GF samtidig beslutte hvorledes evt. overskydende midler skal anvendes.

Nærværende vedtægter er vedtaget på DUSIKANTERNE’s generalforsamling d. 1. november 2015.